Ποιότητα και συστήματα διαχείρησης

Η επιχείρηση Lydia’s είναι δεσμευμένη να παράγει και να εμπορεύεται Προϊόντα Ζύμης και Είδη Ζαχαροπλαστικής, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προμηθευτές, πελάτες κατόπιν διμερών συμφωνιών για την Ασφάλεια Τροφίμων) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες για θέματα Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και για την γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ασφάλεια τροφίμων, η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.), το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων. Το σύστημα παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

To λογισμικό LIMS (Lydia’s ISO Monitoring Software), που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες τις επιχείρησης, δίνει την δυνατότητα σε όλο το προσωπικό να συμμετέχει στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και στην ενημέρωση δεκάδων καθημερινών αρχείων και ελέγχων, ενώ παράλληλα κάνει την ιχνηλασιμότητα οποιασδήποτε πρώτης ύλης και τελικής παρτίδας εξαιρετικά γρήγορη σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα, η επιχείρηση εξασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, του αρμόδιου προσωπικού, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών της, που επηρεάζουν την απόδοση στην Ασφάλεια Τροφίμων και την συνολική απόδοση του συστήματος.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Οι ειδικότεροι στόχοι ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO FSSC22000 ver.5, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του συστήματος.
Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού κάθε εταιρείας που κατέχει το FSSC 22000 μπορεί να γίνεται online στην διεύθυνση  https://www.fssc22000.com/certified-organizations/

FSSC22000 Lydias